Měření radonu

Na pozemcích a v objektech po celé ČR s dopravou zdarma jako jediná firma v ČR ke každému protokolu se stanovením radonového indexu pozemku dodáváme zpět na hlavní stranu

HYDROIZOLACE VERSUS PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ U NOVOSTAVEB RODINNÝCH DOMŮ

V případě výstavby nového rodinného domu vždy platí, že vynaložené finanční prostředky se pozitivně zhodnotí pouze v případě, že dokončená novostavba nebude vystavena negativnímu a destrukčnímu působení vlhkosti nebo zatékající vody a nebude vykazovat zdravotní závadnost při zvýšených koncentracích karcinogenního radonu, plísní a spor.

Z mnohaleté praxe vyplývá, že pokud má vaše novostavba rodinného domu při předkolaudačním měření „problém s radonem“, tak současně již má skrytě anebo bude mít určitě v relativně krátké době / a bohužel většinou pozáruční době/ problém s pronikající vlhkostí nebo vodou do podlahových konstrukcí a zdiva.

Odborné studie prokázaly a v roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala, že pravděpodobnost onemocnění rakoviny plic se zvyšuje s rostoucí koncentrací radonu v objektu. Při hladině radonu 200 až 400 Bq/m3 může přibližně každý 10tý člověk onemocnět rakovinou plic. Při koncentracích 600 až 1000 Bq/m3 může již 300 až 500 lidí z 1000 onemocnět rakovinou plic. Podle epidemiologů v ČR na onemocnění způsobené radonem umírají stovky až první tisíce lidí ročně. Úmrtnost lze v tomto případě srovnávat každoročně s úmrtností na našich silnicích.

PTÁTE SE PROČ ?

Podle statistik je u nás odhadem v každé 2. novostavbě vyšší koncentrace radonu než by mohla být. V každé 5. novostavbě je překročena legislativou daná směrná hodnota 200 Bq/m3!

Proti radonu musí být chráněny objekty s tzv. pobytovými prostory. Pobytovým prostorem se rozumí obytné místnosti určené k trvalému bydlení s podlahovou plochou alespoň 8 m2.

Cílem protiradonového opatření dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně a ČSN 730601 (2006) „ Ochrana staveb proti radonu z podloží „ u novostaveb rodinných domů je, aby koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru stanovená průkazným měřením při ventilačních podmínkách splňujících požadavky stavební fyziky a hygieny byla menší než směrná hodnota pro koncentraci radonu ve vzduchu 200 Bq/m3 pro nové, projektované stavby.

JAK TOHO DOSÁHNOUT ?

Dimenzování protiradonové, současně protivlhkostní a vodotěsné ochrany podle ČSN 73 06000 „ Hydroizolace staveb „ a ČSN 73 0601 (2006) „ Ochrana staveb proti radonu z podloží „ u novostavby rodinného domu závisí na :

  • typu spodní stavby základová deska nad terénem nebo suterénní konstrukce v kontaktu se základovými zeminami
  • úrovni hydrofyzikálního namáhání spodní stavby zemní vlhkost, stékající voda, podpovrchová netlaková až tlaková voda v závislosti na vodopropustnosti kontaktních základových zemin
  • radonovém indexu pozemku měřením se stanoví tzv. třetí kvartil koncentrace radonu a plynoprospustnost zemin na úrovni základové spáry, ventilačních podmínkách v pobytovém prostoru a způsobu ventilace objektu
  • výskytu rizikových faktorů uměle vytvořená vrstva o vysoké propustnosti pod domem a hlavně podlahové vytápění v kontaktní konstrukci

Na základě výše uvedených parametrů, které jsou jedinečné a charakteristické pro geologické podloží / základové zeminy / a navrhovanou stavbu vašeho rodinného domu se dle ČSN 73 0601 nadimenzuje rozsah / 1 nebo 2 stupně / protiradonových opatření a výpočtem stanoví minimálně potřebná tloušťka hydroradonové izolace / výstupem je softwarový protokol /, který je základem projektu preventivních protiradonových opatření.

Pro zjednodušení mohou nastat níže uvedená řešení :

1. celistvá hydroizolace zemní mPVC folie svařovaná horkovzdušným automatem / se systémově provedenými vodotěsnými spoji a prostupy pro případ NÍZKÉHO RADONOVÉHO INDEXU

2. celistvá hydroradonová izolace s tloušťkou stanovenou PC výpočtem zemní mPVC folie svařovaná horkovzdušným automatem / se systémově provedenými plynotěsnými spoji a prostupy pro případ STŘEDNÍHO nebo VYSOKÉHO RADONOVÉHO INDEXU

3. celistvá hydroradonová izolace s tloušťkou stanovenou PC výpočtem zemní mPVC folie svařovaná horkovzdušným automatem / se systémově plynotěsnými spoji a prostupy v  kombinaci s  „ PASIVNÍM „ odvětráním podloží pro případ VYSOKÉHO RADONOVÉHO INDEXU při překročení následující hodnoty :

  • 60 kBq/m3 pro vysoce propustné zeminy
  • 140 kBq/m3 pro středně propustné zeminy
  • 200 kBq/m3 pro zeminy s nízkou propustností

nebo při přítomnosti podlahového vytápění v kontaktní konstrukci resp. vysokopropustné vrstvy

4. celistvá hydroradonová izolace s tloušťkou stanovenou PC výpočtem zemní mPVC folie svařovaná horkovzdušným automatem / se systémově plynotěsnými spoji a prostupy v  kombinaci s  „ AKTIVNÍM odvětráním podloží pro případ VYSOKÉHO RADONOVÉHO INDEXU při překročení následující hodnoty :

  • 60 kBq/m3 pro vysoce propustné zeminy
  • 140 kBq/m3 pro středně propustné zeminy
  • 200 kBq/m3 pro zeminy s nízkou propustností

nebo při přítomnosti podlahového vytápění v kontaktní konstrukci resp. vysokopropustné vrstvy

UPOZORNĚNÍ :

Výše uvedené podmínky a řešené parametry se vzájemně významně ovlivňují, tzn. např. že větší tlouštˇka izolace je potřebná při jednostupňovém opatření a zde s  tloušťkou roste i cena hydroradonové izolace a naopak při potřebném odvětrání podloží není nutná zvýšená tloušťka izolace a tím nižší cena za hydroradonovou izolaci.

Při dimenzování a výpočtech dle ČSN 73 0601 je potřeba optimalizovat celkové řešení, aby ochrana stavby proti vlhkosti, vodě resp. radonu byla dostatečná a současně cenově velmi úsporná.

Při optimalizovaném dimenzování je důležitá mnohaletá praxe, která Vám ušetří nemalé finance a zajistí zdravý a komfortně užívaný domov.

Firma RADONtest s.r.o. jako radonový specialista č. 1 v ČR, odborník ve stavební fyzice a držitel Osvědčení „ Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu „ Vám nabízí své služby od měření radonu na pozemku + k měření ZDARMA dimenzování ochrany stavby proti vlhkosti, vodě resp. radonu/, měření radonu v novostavbě po jejím dokončení s ověřením účinnosti nadimenzovaných opatření, dimenzování, návrhy a projekty protiradonových opatření, dodávky a montáže hydroizolací a hydroradonových izolací oproti tradičním řešením za velmi zajímavé ceny.