Měření radonu

Na pozemcích a v objektech po celé ČR s dopravou zdarma jako jediná firma v ČR ke každému protokolu se stanovením radonového indexu pozemku dodáváme zpět na hlavní stranu

POŽADAVKY NA PROTIRADONOVÉ IZOLACE

Protiradonová izolace plní současně i funkci hydroizolace, a proto musí současně splňovat všechny požadavky vyžadované na hydroizolace. Protiradonová izolace se od běžných hydroizolací liší, když pomineme téměř 100 % plynotěsnou montáž s ochranou izolace, tím, že má stanovený tzv. součinitel difuze radonu, který vyjadřuje odolnost samotného izolačního materiálu proti pronikání radonu. Přesněji řečeno, různé typy hydroizolací mají odlišné součinitele difuze radonu a tedy různou odolnost proti pronikání radonu. Zejména moderní foliové izolace se používají dle vypočítané tloušťky v různých výrobních tloušťkách většinou 0.8 až 2.5 mm. Tedy i cena za materiál se výrazně liší, proto je potřeba vše posuzovat, počítat v celém spektru foliových izolací a hledat optimální tloušťku vzhledem k ceně. Jedná se o jeden z důvodů, proč se v dnešní době již nevyplatí ani z ekonomického hlediska používat do spodních staveb rodinných domů asfaltové izolace, kde musíte navíc 2 x až 3 x opracovat izolovanou plochu , tzn. penetrace + 1 x až 2 x vrstva asfaltové lepenky do „ kříže „ přes sebe !

Další důvody, proč se již nedoporučuje nebo lépe nesmí / viz. ČSN 73 0601 / používat asfaltové lepenky do spodních staveb rodinných domů, ale i jiných staveb, jsou uvedené níže.

Všechny materiály a prvky používané v systémech ochrany spodní stavby proti radonu, ale z důvodu totožných vstupních míst radonu a vody do objektu, i proti vlhkosti a vodě, musí splňovat následující požadavky ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží :

  • musí mít stanoven součinitel difuze radonu, který je nezbytný pro výpočet potřebné tloušťky protiradnové izolace
  • musí mít životnost shodnou s předpokládanou životností objektu / u asfaltových izolací z důvodu přírodního výrobního materiálu není známá delší životnost než 20 roků, tedy jde o dobu podstatně kratší než je životnost objektu, který má asfaltová lepenka chránit ! Jinými slovy řečeno asfaltová lepenka není schopna chránit Váš rodinný dům po celou jeho užívání !
  • musí odolávat hydrofyzikálnímu, mechanickému a koroznímu namáhání, kterému budou v průběhu životnosti předmětné izolace vystaveny / u asfaltových izolací dochází vzhledem k nepružnosti a nízké elasticitě pevné nosné vložky k jejich praskání a přetržení, tedy systém asfaltový se stává netěsný

Oxidované a modifikované asfaltové izolace nelze na rozdíl od termoplastových foliových izolací ve spojích, rozích, na prostupech instalací a sloupů systémově vodotěsně natož plynotěsně opracovat. Proč ? Protože nosnou pevnou vložku / kovové, skelné nebo polyesterové jádro / není fyzikálně možné spojit a v detailech těsně provést. Vždy spojíte a nebo napojíte na detaily prostupů apod. pouze asfaltovou vrstvu, která není pro vlhkost a vodu po čase její oxidace žádnou překážkou. Chemicky inertní radonový plyn prochází přes uvedené systémové nespojitosti okamžitě !